BOLESTI KOD ODRASLIH

BOLESTI KOD ODRASLIH


======================

BOLESTI UVA - UPALA UVA:

- Cerumen una mast:

U spoljnom slunom kanalu se normalno lu?i mast mrke boje- cerumen. Ona se kod najve?eg broja osoba spontano odstranjuje. U re?im slu?ajevima mast se stvara u ve?oj koli?ini, ostaje u unom kanalu i kad ga potpuno za?epi (obi?no posle plivanja, ili tuiranja) nastaje nagluvost za?epljenog uva, to je jedini simptom ove pojave.

Le?enje je jednostavno: Ispiranje! U novije vreme primenjuju se kapi koje rastvaraju cerumen. One se sipaju u uvo tokom nekoliko dana.


- Upala koe spoljnjeg unog kanala (Otitis externa):


Nastaje naj?e?e u letnjoj sezoni (tj sezoni kupanja ), ali moe nastati i pri kupanju u bazenima.

Uzro?nici: bakterije, gljivice, katkad virusi.

Simptomi: Svrab u uvu , koji moe pre?i u bol, a kad secret zapui uni kanal , moe se javiti i nagluvost.

Le?enje: Toaleta uva (kod specijaliste) uz lokalnu primenu antibiotskih ili antiomikoticnih masti.

- ?ir u koi spoljnjeg unog kanala:

Bolest moe biti lokalizovana kada se u koi spoljnjeg unog kanala javlja ?ir Ovo je lokalna infekcija koja nastaje manjom povredom kanala i posledi?nom infekcijom. Pacijenti naj?e?e zbog svraba, razli?itog porekla, ?eu ui ( instrumentima za ?eanje uiju- palidrvca, ukusnice, klju?evi i sl.).

Simptomi: Jak bol u uvu, sa eventualnim crvenilom koje se vidi i na ulazu u sluni kanal. Mogu biti ote?ene i susedne limfne zlezde, uz eventualno pove?anje temperature.

Le?enje: Lokalna nega, antibiotskim mastima, a u izraenijim slu?ajevima potrebno je primeniti i antibiotike bilo u kapsulama (tabletama) ili u vidu injekcija.

?ir u spoljnem slunom hodinku se ne sme otvarati buenjem ili rezanjem, zbog opasnosti irenja infekcije na hrskavicu uva.