BOLESTI GRKLJANA KOD ODRASLIH

BOLESTI GRKLJANA I KASALJ:

Grkljan je organ za disanje i stvaranje glasa. Otuda se simptomi javljaju dvojako:

- Promuklost

- otenao disanje

Promuklost:


Promuklost
moe biti razli?itog intenziteta, od diskretne promene boje glasa do potpunog gubitka pacijent govori apatom.

Uzroci promuklosti su razliciti: zloupotreba glasa (vikanje, pevanje i sl.) Moe se javiti u razli?itim profesijama: u?itelji, profesori, svetenici, glumci zbog loe postavke glasa.

Promuklost nastaje kod raznih akutnih virusnih upala (grip na pr.) i tada je brzo prolazi sama po sebi ili uz le?enje. Hroni?na promuklost koja traje dugo je posledica razli?itih bolesti, ali i navika. Ovde se ubrajaju bolesti sinusa, drela, bronhitisi ili druge trajne bolesti plu?a. Puenje tako?e, naro?ito uz konzumiranje alkohola je tako?e ?est uzrok promena u grkljanu koje dovode do promuklosti. Sa ozirom da i mnogi tumori, dobro?udni, ali i zlo?udni, izazivaju promuklost pravilo je da svaka promuklost koja traje due od tri nedelje mora biti upu?ena specijalisti za uho, grlo i nos.

Otenao disanje:

Otaano disanje ?iji je uzrok u grkljanu nastaje zbog razli?itih razloga: otoka, koji se javljaju kod raznih alergijskih stanja, posle udaraca u vrat (ovi se mogu javiti ?ak i 24 sata posle udarca !!!), ujeda insekata (p?ele, ose) bilo spolja ili kada se nehoti?no progutaju (naj?e?e je re? o pivu). Otoci u grkljanu nastaju pritskom sa drugih organa u vratu (tumori titne lezde i sli.) Nastaju tako?e kod opekotina spolja na vratu, ali i zbog udisanja vrelih gasova, dima.

Oteano disanje , moe nastati i kao posledica tumora u grkljanu kad ima progresivni karakter i moe ugroziti ivot pacijenta zbog uguenja. Ono nastaje i zbog poreme?aja inervacije grkljana kad glasnice zauzimaju medijalan poloaj jedna uz drugu i ne proputaju dovoljno vazduha. Ovo mogu izazvati virusne i bakterijske upale grkljana, ali i tumori titne lezde, jednjaka i plu?a pa ?ak i neki tumori mozga.

Dakle oba simptoma, promuklost i oteano disanje su znaci za uzbunu i treba potraiti pregled i savet odnosno terapiju lekara.